Sivuston käyttöehdot
Tietosuojaseloste
Evästekäytäntö

Tietosuojaseloste

(”Essity” tai “me”) suhtautuu tietosuojaan vakavasti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan kuinka Es-sity yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitä-jänä kerää ja käsittelee käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja.

1. Henkilötietoryhmät ja käsittelyn tarkoitukset

Metatiedot
Voit käyttää verkkosivustojamme ja sovellustamme antamatta henkilötietojasi. Tällöin Essity kerää ainoastaan seuraavia käyttöön liittyviä metatietoja: Lähdesivu, avaamisen tiedot ja aika, siirretyn datan määrä, siirron tila, verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä, sekä selainohjelman versio ja kieli. IP-osoitettasi käytetään mahdollistamaan pääsysi verkkosivuillemme tai sovellukseemme. Kun IP-osoitetta ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, lyhennämme sen poistamalla IP-osoitteesi viimeisen oktetin. Käytämme lyhennettyä IP-osoitetta ja muita metatietoja verkkosivujemme ja sovelluk-semme käyttäjien käyttötottumusten analysointiin parantaaksemme verkkosivujemme ja sovelluk-semme laatua ja palveluita.

Käyttäjätili
Luodessasi käyttäjätilin verkkosivuillamme tai sovelluksessamme, sinulta saatetaan pyytää esimer-kiksi seuraavia henkilötietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, valittu salasana, puhelinnumero, pankkitilitiedot, luottokorttitiedot sekä laskutus- ja toimitusosoite. Lisäksi voit vapaaehtoisesti an-taa meille tietoja esimerkiksi kiinnostuksestasi tiettyjä tuotteita tai palveluita kohtaan, sekä markki-nointisähköpostin vastaanottamista koskevan pyynnön. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja tar-jotakseen sinulle käyttäjätilin toimintoja, toimittaakseen sinulle markkinointimateriaalia soveltuvan lainsäädännön sallimassa laajuudessa sekä analysoidakseen mielenkiinnon kohteitasi markkinointi-tarkoituksessa.

Tuotetilaukset
Tilatessasi tuotteita verkkosivujemme tai sovelluksemme kautta, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: käyttäjätilin tiedot, tuotteen laji ja määrä, ostohinta, tilauspäivä, tilauksen tila, tuo-tepalautukset sekä asiakaspalvelupyynnöt. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja sopimuksen ja tuotetilauksen suorittamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvollisuuksien nou-dattamiseksi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi sekä räätälöityä markki-nointia varten.

Arpajaiset
Jos osallistut arpajaisiin, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: nimi, postiosoite, säh-köpostiosoite, osallistumispäivä, valinta voittajaksi, palkinto sekä vastauksesi kysymykseen. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja arpajaisten toteuttamiseksi, voittajan informoimiseksi, palkinnon toimittamiseksi voittajalle, tapahtuman toteuttamiseksi ja markkinointitarkoituksia varten.

Terveystiedot
Tilatessasi tuotteita, Essity voi kerätä ja käsitellä tuotetilauksen perusteella terveydentilaasi liittyviä tietoja. Terveydentilaa koskevat tiedot ovat yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja arkaluon-teisia tietoja ja Essity toteuttaa kaikki tarpeelliset toimenpiteet suojatakseen tällaisia arkaluonteisia tietoja laissa edellytetyllä tavalla. Suostumuksesi perusteella Essity kerää ja käsittelee terveystieto-jasi ainoastaan sopimuksen ja tuotetilauksen suorittamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, laki-sääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolusta-miseksi sekä räätälöityä markkinointia varten.

2. Kolmannet osapuolet

 • Siirto palveluntarjoajille

Essity voi käyttää omaan lukuunsa toimivina henkilötietojen käsittelijöinä ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat Essitylle tiettyjä palveluita, kuten verkkosivujen, markki-nointipalvelun tai IT-tukipalvelun tarjoajia. Henkilötietojen käsittelijöillä saattaa olla pääsy ja/tai ne saattavat käsitellä henkilötietojasi tarjotessaan tällaisia palveluita. Pyydämme näitä ulkoisia palveluntarjoajia ottamaan käyttöön ja soveltamaan tietoturvalli-suutta koskevia suojatoimia varmistaakseen henkilötietojesi tietosuojan ja turvallisuuden.

 • Muut vastaanottajat

Essity voi siirtää henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisella tavalla lainvalvontavi-ranomaisille, hallinnollisille viranomaisille, oikeudelliselle avustajalle, ulkopuolisille kon-sulteille tai liikekumppaneille. Yritysjärjestelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää yritysjärjestelyyn osallistuville kolmansille osapuolille.

 • Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Keräämämme ja vastaanottamamme henkilötiedot voidaan siirtää ja niitä voivat käsitellä Euroopan talousalueen (”ETA”) sisä- tai ulkopuolella sijaitsevissa valtioissa sijaitsevat vas-taanottajat. Näihin valtioihin sisältyvät osoitteessa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/adequacy/index_en.htm luetellut valtiot, joissa taataan Euroopan tietosuojalainsäädännön edellyttämä tietosuojan riittävä taso. Euroopan tietosuojalainsäädännön edellyttämää tietosuojan riittävää tasoa ei ole tunnustettu. Essity toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ETA:n ul-kopuolelle tehtävät siirrot ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla asi-anmukaisesti suojattu. Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontavi-ranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin, tai hyväksyttyihin käytännesääntöi-hin yhdessä vastaanottajan antamien sitovien ja täytäntöönpantavien sitoumusten kanssa, taikka hyväksyttyihin sertifiointimekanismeihin yhdessä vastaanottajan antamien sitovien ja täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten kanssa. Voit pyytää tietoja näistä asianmukaisista suojatoimista ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 7 (Ota yhteyttä) esitetyllä ta-valla.

3. Laillinen peruste käsittelylle

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavien laillisten perusteiden nojalla:

 • Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
 • Käsittely on tarpeen meitä velvoittavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi;
 • Muut tietojenkäsittelyyn soveltuvat oikeudelliset perusteet, erityisesti jäsenvaltioiden lainsää-dännössä säädetyt.

Voimme suorittaa arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyä seuraavien oikeudellisten perusteiden no-jalla:

 • Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen Essityn tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudatta-miseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla;
 • Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
 • Käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai aina, kun tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviään;

Henkilötietojesi toimittaminen perustuu lakiin tai sopimukseen perustuvaan velvoitteeseen, tai on vält-tämätöntä, jotta voit tehdä sopimuksen kanssamme tai vastaanottaa palveluitamme/tuotteitamme pyyn-tösi mukaisesti taikka on täysin vapaaehtoista sinulle.

Henkilötietojesi toimittamatta jättämisen seurauksena sinulle saattaa aiheutua haittoja, esimerkiksi si-ten, että et voi vastaanottaa tiettyjä tuotteita tai palveluita. Henkilötietojesi luovuttamatta jättämisestä ei kuitenkaan aiheudu sinulle oikeudellisia seuraamuksia, mikäli ei toisin ilmoiteta.

4. Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka voit valvoa oikeuksiasi?

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä ja käyttöä varten, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin. Tästä vastustamisesta ei aiheudu sinulle muita kuluja kuin viestin välitykses-tä peritty normaalin hinnaston mukainen maksu.

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus (i) pyytää pääsyä henkilötietoihisi, (ii) pyytää henkilötietojesi oikaisemista, (iii) pyytää henkilötietojesi poistamista, (iv) pyytää henkilötie-tojesi käsittelyn rajoittamista, (v) pyytää tietojen siirtämistä, (vi) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (mukaan lukien profiloinnin vastustaminen), ja (vii) vastustaa automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi).

Käyttääksesi oikeuksiasi, otathan yhteyttä meihin siten kuin jäljempänä kohdassa 7 (Ota yhteyttä) on ilmoitettu.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

5. Evästeet ja muut seurantateknologiat

Verkkosivuillamme ja sovelluksessamme on käytössä evästeitä. Lisätietoja evästeistä on saatavilla evästeselosteestamme.

6. Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen pyytämiesi palveluiden ja tuotteiden toimitta-miseksi. Sopimussuhteemme päättyessä poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi, elleivät lakisää-teiset vaatimukset henkilötietojen säilyttämiseksi (esimerkiksi verotuksellisia tarkoituksia varten) sovellu. Voimme säilyttää yhteystietosi ja tiedot mielenkiintosi kohteena olevista tuotteistamme ja palve-luistamme niin kauan kuin Essityllä on lupa lähettää sinulle markkinointimateriaalia. Meillä saattaa so-veltuvan lainsäädännön perusteella olla myös velvollisuus säilyttää tiettyjä henkilötietojasi 10 vuoden ajan kulloisenkin verovuoden päättymisen jälkeen. Saatamme myös säilyttää henkilötietojasi sopimus-suhteen päättymisen jälkeen, mikäli se on tarpeen muun soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi tai jos tarvitsemme henkilötietojasi oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen rajoitamme mahdollisuuksien mukaan henkilötietojesi käsittelyä tällaisiin rajoitettuihin tarkoituksiin.

7. Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää tähän Tietosuojaselosteeseen liittyen:

Oy Essity Finland Ab
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo
Puh. (09) 506 88 465
Sähköposti: asiakaspalvelu@essity.com

Evästekäytäntö

Tämä Sivusto käyttää evästeitä, joten tässä osiossa kuvataan tarkemmin, kuinka evästeitä käytetään ja kuinka voit itse säädellä säilytetäänkö vai poistetaanko ne.

 

Mitä ovat evästeet?

Pieniä tiedostoja, joita tietokoneesi kovalevylle siirtyy vieraillessasi verkkosivuilla, kutsutaan ”evästeiksi”. Ne eivät ole tietokoneohjelmistoja vaan pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivut voivat varastoida ja saada tietoa käyttäjän verkkovierailuista. Useimmat verkkosivustot käyttävät evästeitä, koska ne ovat osa sitä välineistöä, jonka avulla Internetin hyvä käyttäjäkokemus saadaan aikaan. Evästeiden avulla verkkosivut pystyvät tarjoamaan personoituja palveluja (ne esimerkiksi muistavat salasanan, säilyttävät tuotteita ostoskorissa tai näyttävät selaajalle merkityksellistä sisältöä). Evästeitä on erilaisia. Väliaikaiset evästeet (tai istuntokohtaiset evästeet) poistetaan, kun verkkoselain sulkeutuu. Pysyvät evästeet säilyvät tietokoneella kunnes ne aktiivisesti poistetaan tai ne vanhenevat (mikä puolestaan riippuu siitä, kuinka pitkään verkkosivu on ohjelmoinut evästeen säilymään).

 

Kuinka evästeitä poistetaan?

Useimmat verkkoselaimet on asetettu hyväksymään evästeet automaattisesti. Voit poistaa evästeet käytöstä omalla selaimellasi, mutta muista, että tällöin et välttämättä pysty käyttämään kaikkia niitä ominaisuuksia, joita verkkosivujen asianmukainen toiminta vaatii. Jos halut lisätietoa evästeistä, käy osoitteessa www.aboutcookies.org, josta löytyy kattavaa ja riippumatonta tietoa siitä, kuinka evästeet poistetaan käytöstä verkkoselaimen asetuksia muuttamalla ja kuinka tietokoneella jo olevia evästeitä poistetaan.

 

Lista TENANetin evästeistä

Tällä sivustolla käytetään evästeitä personoidun käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Evästeitä siirretään ja/tai luetaan joka kerta kun käyt Sivustolla. Käyttämämme evästeet luetellaan seuraavassa taulukossa.


Evästeen nimi Tarkoitus Tyyppi 1./2./3. osapuolen eväste Voimassaoloaika
Eväste viesti näytetty Evästeiden hyväksyntä Toiminnallinen 1. 1 viikko
_ga Web-analytiikka Suorituskyky 1. 24 kuukautta
gtm_eng_findout Web-analytiikka Suorituskyky 1. 30 minuuttia
gtm_eng_askTheDoctor Web-analytiikka Suorituskyky 1. 30 minuuttia
gtm_eng_faqOpen Web-analytiikka Suorituskyky 1. 30 minuuttia
gtm_eng_videoPlay Web-analytiikka Suorituskyky 1. 30 minuuttia
gtm_eng_articleRead Web-analytiikka Suorituskyky 1. 30 minuuttia
__atuvs AddThis-jakotoiminto Toiminnallinen 1. 24 kuukautta
__atuvc AddThis-jakotoiminto Toiminnallinen 1. 1 tunti
Kohdistaminen tai mainosevästeet Seurata sivuston käyttöä Suorituskyky 1. tai 3. Vierailukohtaiset ja pysyvät evästeet

Suorituskykyevästeet – Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoa: millä sivuilla he käyvät useimmin ja miltä sivuilta he mahdollisesti saavat virheilmoituksia. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjien tunnistustietoja. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot ovat koostettuja ja siten anonyymejä. Evästeitä käytetään ainoastaan sivuston suorituskyvyn parantamiseen.

Toiminnalliset evästeet – Näiden evästeiden avulla verkkosivusto muistaa tekemäsi valinnat (kuten käyttäjänimesi, kielesi tai asuinalueesi). Sivusto käyttää tietoja sinulle sopivien toimintojen tarjoamiseen. Näiden evästeiden keräämät tiedot voivat olla anonyymejä, eivätkä ne seuraa käyntejäsi muissa sivustoissa.

Kohdistamis- tai mainontaevästeet – Näitä evästeitä käytetään tietynlaisen sisällön, esimerkiksi sinulle sopivien ja sinua kiinnostavien mainosten, tuottamiseen. Niitä käytetään myös mainosten näyttämiskertojen rajoittamiseen tai mainoskampanjan tehokkuuden mittaamiseen. Tällaisia evästeitä käyttävät yleensä käyttämämme mainosverkostot TENANetin luvalla. Ne muistavat vierailemasi sivustot ja voivat jakaa tietoa tästä muille organisaatioille, kuten mainostajille. Usein kohdistamis- tai mainontaevästeet on linkitetty jonkin toisen organisaation toimittaman sivuston toimintaan.

AddThis-evästeet – Sivuillamme käytetään AddThis-toimintoa (työkalua, jolla integroidaan sosiaalisen median sivustoja, kuten Facebook, Twitter, LinkedIn jne.), joka voi asettaa tietokoneellesi evästeitä. Täältä löydät lisätietoja siitä, mitä evästeitä AddThis käyttää: AddThis, tietosuojakäytäntö.

 

Käyttöehtojen hyväksyminen

Hyväksymällä Käyttöehdot sekä selailemalla Sivustoa ja käyttämällä siinä olevaa aineistoa annat suostumuksesi evästeiden käytölle. Voit myös hyväksyä evästekäytäntömme verkkoselaimessasi tekemiesi asetusten kautta.

 

Käyttäjän lähettämä aineisto

Essity voi antaa sinun lisätä tietoa, kommentteja tai muuta aineistoa Sivustollemme, sosiaalisen median verkostoihin tai muihin verkkopalveluihin. Tavoitteena on taata sujuva tiedon kulku Essitystä ja tuotteistamme. Huomioithan tällaista käyttäjän lähettämää aineistoa koskevat ehdot kohdassa Oikeudellinen huomautus (ks. yllä).

Älä lähetä meille toisia ihmisiä koskevaa tietoa ellet pysty todistamaan, että teet niin heidän suostumuksellaan.